ORS Home » Agendapunt 1b

Regioforum 21 september 2018, Transpolisgebouw, Hoofddorp

Agendapunt 1.b – Toelichting op experiment opzet Regioforum

 

A.Aanleiding

In het Regioforum van 8 juni jl. en daaropvolgend, is door alle partijen uitgesproken dat een vernieuwde invulling van de vergaderingen van het Regioforum overweging verdient. Formeel gezien voldoet de oorspronkelijke opzet van het Regioforum aan de reglementen van de ORS, maar de feitelijke wijze van invulling van de vergaderingen zou wellicht beter kunnen aansluiten op de behoeften van alle partijen. Voorliggende notitie biedt een toelichting op de “proef” met een andere opzet van de vergadering van het Regioforum om aan deze signalen van de ORS-partijen tegemoet te komen.

 

B.Betrekken van een breed publiek bij het werk van de Omgevingsraad

Bij de oprichting van de Omgevingsraad in 2015 is een organisatiestructuur bedacht waarbij de leden van de Omgevingsraad geclusterd vertegenwoordigd zijn in het Regioforum en het College van Advies. In het licht van het betrekken van een breed publiek bij het adviestraject voor de middellange termijnontwikkeling Schiphol hoort ook het breder openstellen van de vergadering van het Regioforum voor de leden van de Omgevingsraad én voor belangstellenden van buiten de Omgevingsraad.

 

C.De proef met de vergadering  

In de proef wordt ruimte gemaakt voor de inbreng van een breder publiek, terwijl tegelijkertijd de verantwoordelijkheden van de formele leden van het Regioforum in acht worden genomen. Hiertoe worden de agendapunten naar aard gekenmerkt als informatief punt dan wel als beslispunt, waarbij deze onderverdeling bepaalt op welke wijze de inbreng per onderwerp wordt vormgegeven:

 

Informatieve punten

Op deze punten wordt meer ruimte gegeven aan de aanwezige belangstellenden om bij te dragen aan de behandeling van het onderwerp. Met behulp van een microfoon kunnen belangstellenden hun ideeën en suggesties aandragen en eventuele vragen stellen. 

 

Beslispunten

Agendapunten die worden aangemerkt als beslispunt zijn altijd voorbereid in een werkgroep of in het delegatieoverleg. Dit maakt het mogelijk om in het Regioforum de discussie over een beslispunt te stroomlijnen. Hierdoor blijft er meer tijd over voor de inbreng bij de informatieve punten. Voor beslispunten wordt daarom een beroep gedaan op de delegaties om zoveel als mogelijk één woordvoerder te hanteren.

 

Vergadersetting

De vergadersetting zal deze gewijzigde opzet weerspiegelen.

 

D.Vervolg

In de weken na de vergadering van het Regioforum zal het secretariaat de ontvangst van de proef actief sonderen bij de leden, zodat hiermee rekening kan worden gehouden bij de voorbereidingen voor een volgende vergadering van het Regioforum.